348fc10e42cb4691070ea5296aaeffb1_1645890045_0822.png
 

(1997) 알킬 폴리글리코사이드의 음이온 유도체의 합성과 표면장력

페이지 정보

profile_image
작성자 NHML
댓글 0건 조회 627회 작성일 22-03-03 11:59

본문

알킬 폴리글리코사이드의 음이온 유도체의 합성과 표면장력

김종윤, 송명근, 오성근, 김종득

(1997) 응용화학, 1, 2, 579-582 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 237건 8 페이지
Papers 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
27 NHML 702 03-03
26 NHML 564 03-03
25 NHML 483 03-03
24 NHML 567 03-03
23 NHML 652 03-03
22 NHML 613 03-03
21 NHML 631 03-03
20 NHML 701 03-03
19 NHML 641 03-03
18 NHML 724 03-03
17 NHML 618 03-03
열람중 NHML 628 03-03
15 NHML 703 03-03
14 NHML 690 03-03
13 NHML 663 03-03
12 NHML 703 03-03
11 NHML 708 03-03
10 NHML 666 03-03
9 NHML 781 03-03
8 NHML 678 03-03
7 NHML 736 03-03
6 NHML 720 03-03
5 NHML 601 03-03
4 NHML 675 03-03
3 NHML 605 03-03
2 NHML 619 03-03
1 NHML 693 03-03

검색